Gdansk
Kierowca/konserwator w Domu Pomocy Społecznej w Gdańsku ul. Starogardzka 20

Informacja o wynikach naboru na stanowisko kierowca/konserwator w Domu Pomocy Społecznej w Gdańsku ul. Starogardzka 20
Informujemy, że w wyniku procedury naboru na stanowisko kierowca/konserwator został wybrany

 • Pan Mirosław Baczyński - Gdańsk

Uzasadnienie wyboru:
Kandydat spełnił kryteria formalne oraz posiada odpowiednie wykształcenie, doświadczenie i predyspozycje potrzebne do pracy na w/w stanowisku. Nabór przeprowadzono na podstawie analizy doświadczenia, rozmowy kwalifikacyjnej podczas której kandydaci prezentowali swoje kwalifikacje i umiejętności zawodowe.______________________________________________________________

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Gdańsku
ul. Starogardzka 20, 80-058 Gdańsk
tel./fax 58 309-49-31
ogłasza konkurs na wolne stanowisko - kierowca/konserwator w DPS

 1. Główne obowiązki:
  1. Prowadzenie i obsługa pojazdu BUS 8+1, przewóz osób w tym niepełnosprawnych; intelektualnie, fizycznie.
  2. Wspomaganie opiekunów podczas konsultacji medycznych oraz załatwiania spraw urzędowych mieszkańców DPS.
  3. Dostarczanie i odbiór pism urzędowych.
  4. Wykonywanie prac remontowo-konserwatorskich w obiektach DPS
 2. Wymagania niezbędne:
  1. Wykształcenie minimum zawodowe techniczne, preferowane średnie techniczne oraz posiadanie uprawnień SEP
  2. Przynajmniej 1 roczny staż pracy na stanowisku związanym z prowadzeniem prac konserwatorsko-remontowych.
  3. Posiadanie prawa jazdy co najmniej kat .B oraz przynajmniej 5 letnie doświadczenie w prowadzeniu pojazdów w tym pojazdów typu BUS.
  4. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
  5. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych
  6. Brak przeciwskazań lekarskich do przenoszenia ciężarów.
 3. Wymagania dodatkowe:
  1. Znajomość topografii Gdańska.
  2. Umiejętność obsługi elektronarzędzi.
  3. Predyspozycje osobowościowe: odpowiedzialność, zaangażowanie, łatwość nawiązywania kontaktów w tym kontaktów z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie (mile widziane posiadanie doświadczenia w kontaktach z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie), umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista.
 4. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
  1. aktualne CV (wraz z adresem e-mailowym, jeśli kandydat posiada) oraz kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  2. odręcznie napisany list motywacyjny,
  3. kserokopie dokumentów poświadczających kwalifikacje i przebieg pracy zawodowej,
  4. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i nieposzlakowanej opinii,
  5. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
  6. inne dokumenty poświadczające posiadane kwalifikacje i umiejętności (mogą być oświadczenia) , referencje ,opinie.
  7. oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych
   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Dom Pomocy Społecznej w związku z prowadzonym naborem na stanowisko - kierowca/konserwator oraz na publikację nazwiska i imienia na stronie internetowej i tablicy informacyjnej Domu Pomocy Społecznej.

  Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 15.02.2013r. do godz. 15:00 osobiście w kadrach pok. nr 32 lub korespondencyjnie (decyduje data wpływu do DPS) na adres: Dom Pomocy Społecznej, ul. Starogardzka 20 80-058 Gdańsk. Ofertę należy opatrzyć dopiskiem Nabór na stanowisko kierowca/konserwator. Informuję, iż kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o dalszych czynnościach związanych z rekrutacją.